همانطور که ما در دهه آینده حرکت می کنیم، Daslight تحقیق را در مورد آخرین سیستم های موجود، به ویژه سیستم های کامپیوتری ویندوز و پروتکل روشنایی DMX ادامه داد. در سال 1994 انتشار Daslight NT، در دسترس برای ویندوز NT و ویندوز 95 بود. با توانایی خروجی 512 کانال DMX این یکی از اولین کنترلرهای DMX512 کامپیوتری بود.نرم افزار

Download Daslight 4 for Windows
version : 15/05/2017
size : 327.4 Mb

Download Daslight 4 for Mac
version : 15/05/2017
size : 246.9 Mb

Download DVC1
version : 23/11/2017
size : 146.2 Mb

Download DVC2
version : 27/03/2017
size : 132.7 Mb

Download DVC3
version : 11/07/2017
size : 238 Mb

مستندات

Daslight 4 Manual - English
version : 26/01/2017
size : 10.3 Mb

Daslight 4 Manual - French
version : 26/01/2017
size : 10 Mb

Daslight 4 Manual - German
version : 26/01/2017
size : 9.9 Mb

Daslight 4 Manual - Italian
version :  26/01/2017
size : 10 Mb